Játékszabályzat – Nyerjen belépőket az 50+ éves Táncdalfesztiválra! - csalad.hu
CSALAD.HU
Ahol otthon vagy!

Játékszabályzat – Nyerjen belépőket az 50+ éves Táncdalfesztiválra!

csalad.hu
2019. dec. 16. 11:01
Játékszabályzatok

Csalad.hu játék – Nyerjen belépőket az 50+ éves Táncdalfesztiválra!

1. A fényképmegosztásra épülő játék (a továbbiakban: Játék) szervezője és lebonyolítója: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35..) (a továbbiakban: ”Szervező”).

2. Részvételi feltételek

2.1. A Játékban kizárólag Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.2 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék időtartama alatt a csalad.hu facebook oldalán (a továbbiakban: Csalad.hu oldal) 2019. december 16-án a Csalad.hu oldalon elhelyezett posztra reagálnak (a továbbiakban: Poszt), és elfogadják a jelen játékszabályzatban, valamint az Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárulnak a Csalad.hu poszthoz tartozó kommentbe helyezett fénykép feltöltéssel és az ajándék kézbesítéséhez szükséges e-mail cím megküldésével a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adataiknak (facebook profil, e-mail cím) Játékkal összefüggő kezeléséhez (a továbbiakban együtt: Pályázat).

2.2. A Játékból ki vannak zárva a Szervező vezető beosztású munkavállalói.

2.3. A Játékosok a Csalad.hu facebook oldalán a Poszthoz tartozóan feltöltött képeikkel, profiljukkal és az általuk üzenetben megküldött, Facebook fiókhoz regisztrált e-mail címmel kerülnek azonosításra. A Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.4. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.5. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.6. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.7. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek megfelelően a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.8. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt hamis Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, de nem kizárólag - akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott és egyéb ide sorolható, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

3. A Játék menete

A játék 2019. december 17. 07:00 és 2020. január 5. 23:59 között tart.

3.1 Nyertes Pályázatok, Nyeremény(ek): A játékosoknak a csalad.hu Facebook oldalán bejegyzés formájában megfogalmazott játék feladatot kell végrehajtaniuk, amely a következő:

CSALAD.HU Játék

1 fotóért 1 páros belépő

Csatoljon ehhez a poszthoz kommentben egy közös képet az unokájával, és 2020. január 5. éjfélig küldje el üzenetben az e-mail címét nekünk. Az első 250 jelentkező páros családbarát belépőt nyer az 50+ éves Táncdalfesztiválra!

===============================

A nyertesek részére az általuk megadott e-mail címre megküldjük a digitális formátumú jegyeket.

A nyereményjátékot nem az Facebook szervezi, a játékszabályzatot ide kattintva elolvashatja.

3.2 A nyeremények átvétele

A Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosokat a Pályázatok beérkezésének sorrendjében regisztrálja és az első 250 beküldő részére 2 db belépőjegyet biztosít, melyek digitális formában, e-mailben kerülnek megküldésre a Nyertes által megadott e-mail címre

Amennyiben bármely Nyertes által beküldött Pályázat bármely okból érvénytelen vagy a Nyertes által megadott e-mail címre a digitális jegyek kézbesítése nem lehetséges, a soron következő személy minősül Nyertesnek.

3.3. A játékban megnyerhető ajándék: 250 db páros családbarát belépő az 50+ éves Táncdalfesztiválra.

3.4. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása: A Szervező a Játék alatt folyamatosan értesíti a fényképeket kommentbe feltöltő és üzenetet író személyeket a Nyeremény átvételének lehetőségéről és kéri, hogy az e-mail cím megadásával járuljanak hozzá a Nyeremény kézbesítéséhez. (a továbbiakban: Értesítés). A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb három naptári napon belül visszaigazolni a Csalad.hu oldalnak küldött privát Facebook üzenetben. Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a Nyereményt átadni. A Nyeremény, mint jövedelem után az SZJA fizetési kötelezettség a Szervezőt – mint kifizetőt – terheli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

3.5 Szervező a Nyeremény a Nyertes által megadott e-mail címre küldi meg.

4. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok

4.1 A jelen Játékszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Játékkal összefüggésben, annak időtartama alatt kezelje; a nyertesek nevét és Facebook profilképüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, a Játékkal kapcsolatban nyilvánosságra hozza. A Játékos részvételével elfogadja a Játékszabályzat minden rendelkezését.

4.2. Az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatok feldolgozását a Szervező, mint adatfeldolgozó végzi. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.

5. Egyéb rendelkezések

5.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

5.2. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

5.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

5.4. Ha a Játékos a Pályázat beküldése (komment írás) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

5.5. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal/Csalad.hu oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

5.6. A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem az Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

5.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2019. december 16.