Pályázatszabályzat 2019.01.12 - csalad.hu
CSALAD.HU
Ahol otthon vagy!

Pályázatszabályzat 2019.01.12

csalad.hu
2020. jan. 12. 14:06
Játékszabályzatok

Csalad.hu pályázat – „Unoka-sztori” pályázat

1. A történetmegosztásra épülő pályázat (a továbbiakban: Pályázat) szervezője és lebonyolítója: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.) (a továbbiakban: ”Szervező”).

2. Részvételi feltételek

2.1. A Pályázatban kizárólag Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.2 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Pályázó”) vehet részt, aki a Pályázat időtartama alatt (2020.01.12-2020.02.20) az ugyfelszolgalat@csbo.hu e-mail címre megküld egy maximum 5000 leütésből (helyközökkel együtt) álló történetet (a kalandos, a megható és a humoros „unoka-sztori” kategóriában: a továbbiakban Történet) (a továbbiakban együtt: Pályázat).

Egy Pályázó max. 3 Történetet (kategóriánként egyet) küldhet be.

2.2. A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező vezető munkavállalóinak valamint az értékelő bizottság tagjainak közeli hozzátartozói.

2.3. A Pályázók a beküldés során használt e-mail címükkel és megadott nevükkel kerülnek azonosításra. A Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

2.4. Azok a Pályázatok, amelyek a Pályázati kiírásban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Pályázatból automatikusan kizárásra kerülnek. A Szervező a nem valós adatokat (név, e-mail cím) megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Pályázatból.

2.5. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Pályázók saját e-mail címükkel, vagy a pályázó nevében közeli hozzátartozó a Pályázó meghatalmazása alapján a Pályázó nevének megadásával küldi be.

2.6. A Pályázat beküldésével a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázat technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

2.7. A Pályázatokat a Pályázati kiírás feltételeinek megfelelően a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Pályázó bármely okból nem felel meg a Pályázatszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Pályázót a Pályázatból kizárhatja.

2.8. A Pályázatból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Pályázók, akik tisztességtelenül járnak el, ide értve azt az esetet, ha nem saját történet megosztásával, hanem plágium beadásával vesznek részt a Pályázaton. A jelen pontban meghatározott és egyéb ide sorolható, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Pályázók kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Pályázattal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

3. A Pályázat menete

A pályázat 2020.01.12. 12:00 és 2020. 02.20. 23.59 között tart.

Az eredményhirdetésre 2020. 03. 23-án kerül sor.

3.1 Nyertes Pályázatok, Nyeremény(ek): A beérkezett pályamunkák közül a csalad.hu újságíróiból álló zsűri válogatja ki.

A legjobb alkotásokat, melyek beküldői 10 páros színházjegyet kapnak a Magyar Állami Operaház előadásaira,

Kategóriánként a legkalandosabb, a legmeghatóbb illetve a leghumorosabb „unoka-sztori” beküldői 1-1 tabletet nyernek.

A közönségdíjas, olvasóink által legjobbnak ítélt írás beküldője egy családos hosszúhétvégét nyer, teljes ellátással a balatonszárszói SDG Családi Hotel és Konferencia-központba, 2020. évi felhasználással.

===============================

A nyertesek részére az általuk megadott e-mail címre megküldjük az értesítést és a nyeremény átvételének módját, illetve a nyertesek nevét és az általuk megosztott történetet közzé tesszük a csalad.hu oldalon valamint facebook oldalon.

3.2 Bírálat és közönségszavazás

A beérkezett pályázatokat 2020.02.20-át követően a szakmai zsűri (a csalad.hu újságíró kollégái) áttekintik és értékelik.

A beérkezett pályaművek 2020.02.21-től a csalad.hu megjelölt aloldalán elérhetővé és megoszthatóvá válnak, az aloldalról facebookon megosztott tartalmakra érkezett like-ok száma dönt arról, hogy mely mű nyeri a közönségdíjat.

3.3. A nyeremények átvétele

A Szervező a nyertes Pályázatokat az oldalán és a facebook oldalon is megosztja, közzétéve a beküldő nevét és megnevezve a nyereményt. Emellett a Nyerteseket a Történet beküldésére használt e-mail címen értesíti.

3.4. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása: A Szervező a Nyerteseket e-mailben és a weboldalán valamint facebook oldalán értesíti. A Nyeremény, mint jövedelem után az SZJA fizetési kötelezettség a Szervezőt – mint kifizetőt – terheli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

4. Adatvédelem, Személyhez fűződő jogok, Szerzői jogok

4.1 A jelen Pályázatszabályzatban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Pályázatban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő, és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a rendelkezésre bocsátott személyes adataikat kizárólag a Pályázattal összefüggésben, annak időtartama alatt kezelje; a nyertesek nevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, a Pályázattal kapcsolatban nyilvánosságra hozza. A Pályázó részvételével elfogadja a Pályázatszabályzat minden rendelkezését.

4.2. Az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatok feldolgozását a Szervező, mint adatfeldolgozó végzi. Amennyiben a Pályázó személyes adatainak törlését a Pályázat időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Pályázatban való minden jogosultságát elveszti, és a Pályázatból kizárásra kerül.

4.3. A Pályázat során megosztott Történetek vonatkozásában a Pályázó, mint Szerző nyilatkozik, hogy azok többszörözéséhez, terjesztéséhez és online közzétételéhez, neve feltüntetése mellett hozzájárul. Szerző felhasználási jogot enged a Szervezőnek, hogy a beérkezett Történetet (annak részleteit) weboldalán, a Pályázattal összefüggésben közzé tegye. Tekintettel arra, hogy a csalad.hu online hírportál, a felhasználási engedély írásba foglalása az Szjt. 45. § (2) bek. alapján mellőzhető.

5. Egyéb rendelkezések

5.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

5.2. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Pályázók téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

5.3. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Pályázó részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, a közönségszavazáshoz hamis Facebook profilok létrehozását, illetve a pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Pályázót azonnali hatállyal kizárja a pályázatból.

5.4. Szervező kizárja a felelősségét a weboldal/Csalad.hu oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

5.5. A Pályázat semmilyen módon nem szponzorált az Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik az Instagramhoz. Az adatszolgáltatás nem az Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

5.6. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázat feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Pályázat megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Pályázat egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2020.01.12.